Có 2 kết quả:

chánh đạochính đạo

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Đạo lí đúng. ◇Quản Tử 管子: “Chánh đạo quyên khí, nhi tà sự nhật trưởng” 正道捐棄, 而邪事日長 (Lập chánh 立政).
2. Đường chính, đường đi chủ yếu.
3. Đường phải. ◇Hà Cảnh Minh 何景明: “Chánh đạo hoại, tắc tà kính thành” 正道壞, 則邪徑成 (Thượng tác thiên 上作篇).
4. Chánh phái, đứng đắn, thực thà, tốt. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tựu thị Tập cô nương dã thị tâm thuật chánh đạo đích” 就是襲姑娘也是心術正道的 (Đệ nhất bách hồi) Chị Tập Nhân cũng là người có bụng thực thà đứng đắn.
5. Chánh thường, bình thường. ◇Lí Cổ Hóa 李古化: “Giá lư một hữu thập ma mao bệnh, bất thị trung kết, dã bất thị thủy kết, thiệt đầu đích sắc khí dã chánh đạo” 這驢沒有什麼毛病, 不是中結, 也不是水結, 舌頭的色氣也正道 (Nông thôn kì sự 農村奇事).
6. Con đường dẫn đến giải thoát. § Phật giáo thuật ngữ: “Tam thừa sở hành chi đạo” 三乘所行之道. ◎Như: “bát chính đạo” 八正道 con đường tám nhánh giải thoát khỏi Khổ (s: duḥkha), là chân lí cuối cùng của Tứ diệu đế. Bát chính đạo là một trong 37 Bồ-đề phần hay 37 giác chi (s: bodhipākṣika-dharma). Gồm: “chánh kiến” 正見, “chánh tư duy” 正思唯, “chánh ngữ” 正語, “chánh nghiệp” 正業, “chánh mệnh” 正命, “chánh tinh tiến” 正精進, “chánh niệm” 正念, “chánh định” 正定.

Một số bài thơ có sử dụng