Có 1 kết quả:

chính môn

1/1

chính môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cổng chính, cửa chính

Một số bài thơ có sử dụng