Có 1 kết quả:

chánh phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai mươi lăm thiên trong Thi Kinh 詩經: “Quốc phong” 國風, “Chu nam” 周南, “Triệu nam” 召南 gọi là “Chánh phong”. Từ “Bội dung” 邶鄘 trở xuống là “Biến phong” 變風.

Một số bài thơ có sử dụng