Có 2 kết quả:

bộ tiêubộ tiếu

1/2

bộ tiêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lính gác, lính canh

bộ tiếu

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Bộ binh lo việc tuần phòng, cảnh giới.