Có 1 kết quả:

bộ vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự bắt chước người khác.

Một số bài thơ có sử dụng