Có 1 kết quả:

bộ pháp

1/1

bộ pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộ pháp, cách bước chân, động tác chân