Có 1 kết quả:

bộ trắc

1/1

bộ trắc

giản thể

Từ điển phổ thông

bước đi từng bước