Có 1 kết quả:

bộ điệu

1/1

bộ điệu

giản thể

Từ điển phổ thông

điệu bộ, dáng đi