Có 1 kết quả:

bộ đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường dành cho người đi chân. Lề đường.

Một số bài thơ có sử dụng