Có 1 kết quả:

bộ vận

1/1

bộ vận

giản thể

Từ điển phổ thông

viết thơ theo điệu đã có sẵn