Có 1 kết quả:

vũ quan

1/1

vũ quan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuỳ viên quân sự

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vũ tướng 武將.