Có 1 kết quả:

vũ biền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mũ của vị võ quan — Chỉ chung những người theo nghiệp võ.