Có 1 kết quả:

vũ đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh của mình mà quyết định mọi việc — Ta còn hiểu là sự phán đoán không chắc chắn.

Một số bài thơ có sử dụng