Có 1 kết quả:

vũ nghệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề võ, chỉ chung thuật dùng chân tay và binh khí để thắng kẻ khác.