Có 1 kết quả:

kỳ thị

1/1

kỳ thị

giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ thị, phân biệt đối xử