Có 1 kết quả:

lịch lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

So le không đều — Cũng chỉ sự thanh cao khác thường.