Có 1 kết quả:

lịch trình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường trải qua — Những giai đoạn phải trải qua để làm việc gì.