Có 1 kết quả:

lịch duyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi nhiều nơi, trải nhiều việc. Chỉ nhiều kinh nghiệm.

Một số bài thơ có sử dụng