Có 1 kết quả:

lịch lai

1/1

lịch lai

phồn thể

Từ điển phổ thông

trong suốt, suốt quá trình, suốt khoảng thời gian