Có 1 kết quả:

lịch trình

1/1

lịch trình

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. lịch trình tiến hành một công việc
2. diễn biến