Có 1 kết quả:

quy tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về cõi tiên, ý nói chết.

Một số bài thơ có sử dụng