Có 1 kết quả:

quy công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể công lao của người khác.