Có 1 kết quả:

quy hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi lòng dạ mà xin theo về.

Một số bài thơ có sử dụng