Có 1 kết quả:

quy hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay về.