Có 1 kết quả:

quy tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết, tiếng nhà Phật, chỉ dùng cho các tăng sĩ.

Một số bài thơ có sử dụng