Có 1 kết quả:

quy ninh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cái đã có chồng về nhà thăm cha mẹ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Roi câu cừa gióng dăm trường, Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh «.

Một số bài thơ có sử dụng