Có 1 kết quả:

quy chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trả lại quyền trị nước.

Một số bài thơ có sử dụng