Có 1 kết quả:

quy phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng chịu mà nghe theo.