Có 1 kết quả:

quy ngục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đổ tội cho người khác.

Một số bài thơ có sử dụng