Có 1 kết quả:

quy tây

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi về phương tây — Tiếng nhà Phật chỉ sự chết, tức là về nước Phật ở phương tây.

Một số bài thơ có sử dụng