Có 1 kết quả:

quy hoàn

1/1

quy hoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở về, trở lại, quay lại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở về.

Một số bài thơ có sử dụng