Có 1 kết quả:

quy phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo về để xin nương tựa.