Có 1 kết quả:

quy hàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu thua và xin theo về.

Một số bài thơ có sử dụng