Có 1 kết quả:

quy trừ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép làm toán chia bằng bài toán của người Trung Hoa.