Có 1 kết quả:

quy thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận tội. Tự khai ra lỗi lầm của mình.

Một số bài thơ có sử dụng