Có 1 kết quả:

quy cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem xác người chết về chôn ở quê nhà.歹: Ngạt: Xương tàn, xương người chết lâu năm — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Ngạt.