Có 1 kết quả:

tử sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính chết trận. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Hồn tử sĩ gió ù ù thổi «.

Một số bài thơ có sử dụng