Có 1 kết quả:

tử thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ vững tới chết, tới cùng.

Một số bài thơ có sử dụng