Có 1 kết quả:

tử tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết để giữ lòng ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng