Có 1 kết quả:

tử thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con chết trong bụng mẹ.