Có 1 kết quả:

tử hồ đồng

1/1

tử hồ đồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngõ cụt, ngõ chết