Có 1 kết quả:

tử ký

1/1

tử ký

phồn thể

Từ điển phổ thông

học vẹt, không biết vận dụng kiến thức