Có 1 kết quả:

tử ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói thời cổ, nay không dùng nữa.