Có 1 kết quả:

yểu vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết non.