Có 1 kết quả:

yểu chiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết non. Chết trẻ.