Có 1 kết quả:

yểu tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mũi dáng dấp báo trước sẽ là chết sớm, không thể sống lâu.