Có 1 kết quả:

tuẫn danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì tiếng tăm của mình mà chết.

Một số bài thơ có sử dụng