Có 1 kết quả:

tuẫn tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì lòng ngay thẳng mà chết.