Có 1 kết quả:

tuẫn táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tục chôn người sống theo người chết.