Có 1 kết quả:

tàn tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tàn suyễn 殘喘.

Một số bài thơ có sử dụng